موهام

اینکه گاهی اوقات خودم روبه تنبلی ولوس بودن میزنم تامامان بیادموهامومث قدیماشانه بزنه ،دقیقانشانه لوس بودنم نیست، نشانه اینه که من پرازاسترس وغوغاهستم وتنهاچیزی که ارومم میکنه ومیذاره چنددقیقه ازهمه چیزوهمه جادورباشم وحواسم پرت بشه، دستان توست،مادرمheartگاهی تودرونت پرازشلوغیه این زمانه ست وبه سراغ من میای تاموهاموشانه کنی،توهم مث منیangelاینوخودت یه باربهم گفتی،گفتی وقتی موهات روشانه میکنم اروم میشم...درسته یه دختر21ساله هستم اماباورکن یه سری چیزااصلاوابداتغییرنخواهندکرددرست مث همین موضوع...

امشب یکم موهاموشانه کردم امادوباره پراز تنش بودم ،رفتم پیش مامان وگفتم: ببین خوب شانه شده؟.یکم موهام روشانه کردباهمون مهربونیه قدیم وخیلی بیشترازقدیم وبعدهم بابااومدوباروغن بادام تلخ روی موهام کشیدتا وز وزی هاش بخوابه ،اخه من یه دخترموفرفری هستمblushفک کنم باباهم پرازاضطراب بود،همینطورکه باروغن موهام رونوازش میکردقربون صدقه م میرفت،الهی من فدای شممافرشته هام برم،باباومامان عزیزم،الهی همیشه تندرست باشید...

 

پ.ن1:مامان یکم حال نداره واسه همین استرس دارم،خدایامواظب فرشته های زندگیم باش.

پ.ن2:قالب روعوض کردم،هدرش تصاویری است که هم دوستشون دارم وهم مرتبط بازندگیم هستن:چایی،نوشتن ،ژن وژنتیک،کتاب،گل یاس

(البته چیزهای دیگه هم هست امابه مرورمیگم)

پ.ن3:تواتاقی هستم که به تمام معناقطب جنوبه،ازسرمادارم میلرزم.

پ.ن4:کتاب واهنگ خوب دلم میخواد.

 

منبع اصلی مطلب : ✍جــــایـــــی برای مـــــن☕
برچسب ها : موهام
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : 67.ارامشم تویی