بازی ,برفی

بهترین خبری که توفصل سرمابه یه بچه دبستانی به اسم میم بانومیتونستن بگن چی بود؟اینکه بابابیادبیدارت کنه ومیم بانوباکلی غربگه وای حالشو ندارم برم مدرسه وبابابگه :همه جاسفیدپوش شده واخباراعلام کرده تعطیلی بلندشوصبحونه بخوربریم برف بازی.کلی ذوق میکردم وشلوغ بازی وجیغ وخوشحالی laughوشروع شدن حرص خوردنهای مامانی که نه هوای بیرون سرده یاسرمامیخوری یاخدایی ناکرده میخوری زمین.مامان هم منو دعوا میکرد هم باباروامامن وباباشیطون بودیم وبه حرفاش گوش نمیدادیم.میرفتیم کلی بازی میکردیم ومامان هی به شیشه پنجره میزدکه بسه بیاین توخونه. مامان سوپ گرم درست میکردومنم بازی وبرنامه کودک وکلی عشق وصفامیکردم وای انگارهمین یک روزقراربودزنده باشم.. شیطونیای من وبابام موقعی تموم میشدکه ادم برفی درست میکردیم ،winkتاچندروزنگاش میکردم وقربون صدقه ش میرفتم بعدهم که اب میشدبه زمین وزمان و خورشید غر میزدم که خیلی نامردید،قضیه مال بعدتعطیلی بودکه معلمامیگفتن انشای یک روززمستانی روبنویسیدواونجابودکه داغ دل من تازه میشد...بگذریم... اون برف سنگین وسخت دیگه نیومدوتنهاخاطره ش برامون موند...خدایاباورکن من همون بچه م فقط یکم قدکشیده م هنوزم دلم برف دوست داره هنوزم دلم میخوادبا بابام برم شیطونی کنم،هنوزدلم میخوادباباروبدن غصه وناراحتی ببینم،خدایانگونمیشه؟نگواون روزاتموم شده،خدایاچی بگم تا ته دلت بلرزه وباباومامانم مث قبل به معنای واقعی شادباشن؟broken heart

پ.ن1:امروزباباومامان ناراحت بودن sad

پ.ن2:امروزبرف اومدامابرف واقعی نبود،بادبرفهارواورده بود

پ.ن3:برف های گذشته ام اب شدن ،حال،باخاطراتشان که روی دستم مانده چه کنم؟!

پ.ن4:

برف های دیروز تو

هی چیکه چیکه آب شد

آدم برفی ای که

ساخته بودم خراب شد

برف های سردتر بریز

توی حیاط خونه

برفی که زود آب نشه

یکی دو روز بمونه

# ناصر کشاورز

 

منبع اصلی مطلب : ✍جــــایـــــی برای مـــــن☕
برچسب ها : بازی ,برفی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : 65.برفهای گذشته ام اب شدن